1395/05/19 - 09:23
بسیج مداحان: دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان از تاریخ 95/5/9 تا 95/5/14 در اردوگاه ابوذر همدان برگزار گردید.
1395/05/03 - 10:56
بسیج مداحان:نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید
1395/05/03 - 10:55
بسیج مداحان:نشست تخصصی مداحی با حضور استاد اکبر شیخی از تهران برگزار گردید
1395/05/03 - 10:20
بسیج مداحان:نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید
1395/05/03 - 10:02
بسیج مداحان:شورای عالی همفکری قشر بسیج مداحان استان همدان برگزار گردید

صفحات

خبرهای تازه