دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

بسیج مداحان: دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان از تاریخ 95/5/9 تا 95/5/14 در اردوگاه ابوذر همدان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان با حضور اساتید برجسته کشوری از تاریخ 95/5/9 تا 95/5/14 در اردوگاه ابوذر همدان  برگزار گردید.

خبرهای تازه