دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان: دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان از تاریخ 95/5/9 تا 95/5/14 در اردوگاه ابوذر همدان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، دوره تخصصی مداحان خواهر استان همدان به همت سازمان بسیج مداحان همدان با حضور اساتید برجسته کشوری از تاریخ 95/5/9 تا 95/5/14 در اردوگاه ابوذر همدان  برگزار گردید.

خبرهای تازه