جلسه شورای عالی بسیج مداحان استان همدان با موضوع همایش گشوری شهید حسینی برگزار گردید

جلسه شورای عالی بسیج مداحان استان همدان با موضوع همایش گشوری شهید حسینی برگزار گردید

بسیج مداحان: جلسه شورای عالی بسیج مداحان استان همدان با موضوع همایش گشوری شهید حسینی در محل سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،بسیج مداحان: جلسه شورای عالی بسیج مداحان استان همدان با موضوع همایش گشوری شهید حسینی در محل سازمان بسیج مداحان همدان برگزار گردید

خبرهای تازه